OSTATECZNA  LISTA  WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę złożonych wniosków przez Uczestników VI naboru do projektu

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją.

18.10.2021 r.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników VI naboru do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją.

27.09.2021 r.

2.09.2021 r.


W dniu 24.09.2021 zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków dla VI naboru. Wyniki zostaną ogłoszone 27.09.2021

24.09.2021 r.


Ogłoszenie o składaniu wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne dla uczestników projektu z VI naboru

W związku z zakwalifikowaniem się przez Państwa do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” w ramach VI naboru wniosków informujemy, że w dniach 12.08.2021 do 19.08.2021 24.08.2021 r. (termin został wydłużony) należy składać wnioski o wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oraz wnioski o wsparcie pomostowe. Wnioski będzie można złożyć w siedzibie Lidera projektu oraz punktach obsługi w godz. 9.00 – 16.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – podpisane w miejscach wymaganych, ponumerowane i parafowany na każdej ze stron.

Informujemy, że alokacja w VI naborze wynosi minimalnie

 

276.600zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 12 osób

216.000zł środków na wsparcie pomostowe – 12 osób 

 

Jednocześnie informujemy, że jeśli liczba złożonych biznes planów ulegnie zmniejszeniu alokacja także ulegnie zmniejszeniu.

Szczegółowe zasady składania wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Wzory wniosków oraz biznesplanu wraz z załącznikami do pobrania: