fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

PPH Rarytas J. i R. Markowscy S.J.

w partnerstwie ze

Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych Forum Europa

realizuje projekt pn.

 „Staże szansą na zatrudnienie II 

nr POWR.01.02.01-04-0121/19

 

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19

 P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych
Forum Europa zaprasza do udziału w projekcie pn.
„Staże szansą na zatrudnienie II”.
Projekt przeznaczony jest dla osób:
- do 29 roku życia
- mieszkających w Grudziądzu lub powiecie
grudziądzkim
- biernych zawodowo - niezarejestrowanych w
Urzędzie Pracy
- z  niepełnosprawnościami
- niepracujących, niekształcących się w trybie
stacjonarnym, nieszkolących się
- o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED
3 włącznie).
Projekt oferuje uczestnikom:
- 6-cio miesięczne staże zawodowe (płatne
1033,68 zł/ miesiąc
- szkolenia zawodowe zgodnie z potrzebami
- stypendium szkoleniowe i zwroty kosztów
dojazdu na staż
- indywidualne poradnictwo zawodowe i
pośrednictwo pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny!
Biuro projektu: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Forum
Europa, ul. Włodka 16, 86-300 Grudziądz.
Telefon: 601-670-647
E-mail: staze.szansa@gmail.com
Dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o projekcie do pobrania:
https://www.akademia-nauczania.pl/staze-szansa-na-zatrudnienie-ii
Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest ZAKTYWIZOWANIE ZAWODOWE i zwiększenie możliwości zatrudnienia 58 osób (os)[34K/24 w tym 5 OzN], os. młodych w wieku 18-29 lat bez pracy-należących do kategorii NEET- spełniających kryteria gr. docelowej, którego efektem będzie podjęcie zatrudnienia przez UP (zgodnie ze wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej), dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na zidentyfikowane potrzeby uczestniczek/uczestników proj., udzielonemu w okresie od 1.05.2020 do 31.12.2021.

UP będą wyłącznie osoby bierne zawodowo, w tym OzN, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. SZOOP POWER

Gr. docelową (dalej GD) stanowią wyłącznie os. zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie, w rozumieniu KC z powiatów Grudziądz i grudziądzkiego UP będzie 58 os. (34K i 24M), w tym min.5 os. to OzN.

DZIAŁANIA:

1) Identyfikacja potrzeb os. młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zaw., w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy os. młodych

2) Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zaw., w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zaw.

3) Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

4) Wysokiej jakości szkolenia, potwierdzone certyfikatem

5) Staż zawodowy

Działania doprowadzą do uzyskania założonych we wniosku wskaźników produktu i rezultatu.

Wnioskodawca: PPH Rarytas J. i R. Markowscy S.J, ul. Włościańska 2, 82-300 Malbork

Partner: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Forum Europa, ul. Stanisława Pruszyńskiego 1/21, 86-300 Grudziądz

Biuro projektu: Grudziądz,  ul. Stanisława Pruszyńskiego 1/21, 86-300 Grudziądz

Okres realizacji projektu: od 01-05-2020 do 31-12-2021

Wydatki kwalifikowalne: 1 008 868,25 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 958 408,25 zł

Wkład własny Beneficjenta:  50 460,00 zł

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania