Aktywni bez barier III

Projekt jest skierowany do 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa pomorskiego, zamieszkujących powiat malborski. Do projektu przyjmowane będą w szczególności osoby: doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienie w/w osób poprzez: utworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, wsparcie społeczno-zawodowe, wsparcie prawne, rehabilitację, staże, prace interwencyjne, szkolenia zawodowe/ studia podyplomowe, wsparcie pośrednika pracy, wsparcie trenera pracy, działania animacyjno-wolontarystyczne, wsparcie otoczenia uczestników.

W efekcie min. 27 osób podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu, min. 30 osób podwyższy swoje kwalifikacje, min. 18 osób uzyska zatrudnienie, min. 23 osoby poszukiwać będą zatrudnienia.


Wartość projektu
:  970 006, 88 PLN, w tym:

  • płatność ze środków europejskich w kwocie:  824 505, 84 PLN
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 97 000, 70 PLN
  • wkład własny Beneficjenta w kwocie: 48 500, 34 PLN