fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Aktywni bez barier II

Projekt jest skierowany do 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa pomorskiego, w szczególności z powiatów: malborski, sztumski, kwidzyński. Do projektu przyjmowane będą w szczególności osoby: doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi.


Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienie w/w osób poprzez: utworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, wsparcie prawno-społeczno-zawodowe, rehabilitację, staże, doposażenie stanowisk pracy, prace interwencyjne, szkolenia zawodowe/ studia podyplomowe.

W efekcie min. 27 osób podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu, min. 48 osób podwyższy swoje kwalifikacje, min. 42 osoby podejmą próbę znalezienia pracy.


Wartość projektu: 1 799 953, 20 PLN, w tym:

  • płatność ze środków europejskich w kwocie: 1 529 960, 22 PLN
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 179 995, 32 PLN
  • wkład własny Beneficjenta w kwocie: 89 997, 66 PLN

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania