fbpx
  • Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Ogłoszenia o naborach dla pracodawców - Aktywni bez barier III

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork ogłasza:

I nabór pracodawców chętnych do zorganizowania staży/ zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
uczestników projektu
„Aktywni bez barier III” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 6 Integracja,
Działanie 6.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 06.04.2020r. do 17.04.2020r.

Formy aktywizacji:

  • 3 miesięczne staże dla uczestników projektu, głównie dla osób nie posiadających doświadczenia w danym zawodzie. Preferowane będą miejsca pracy możliwie blisko miejsca zamieszkania wskazanego/ skierowanego uczestnika projektu. Pierwszeństwo będą miały firmy deklarujące zatrudnienie po stażu. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna stażysty i rozliczenia części płaconego wynagrodzenia opiekuna jako wkładu do projektu. Nie jest to dodatkowy koszt dla pracodawcy.
  • refundacja części wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych. Lider projektu przez 6 miesięcy na podstawie wniosku pracodawcy będzie refundował 848,30 zł brutto kosztu wynagrodzenia uczestnika + proporcjonalne koszty składek od kwoty brutto wynagrodzenia -emerytalna, rentowa, wypadkowa (skł. wypadkowa aktualna dla danej firmy) Pracodawca zobowiązany będzie podpisać umowę z uczestnikiem projektu na okres min. 9 miesięcy.

Zasady i termin naboru:

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 06.04.2020 do 04.2020 roku.


W toku naboru przyjmowane będą jedynie wnioski wypełnione na właściwych drukach (umieszczonych na stronie internetowej www.aktywni.akademia-nauczania.pl).
Dokumenty powinny być wypełnione w języku polskim -czytelnie, opatrzone datami i podpisami osoby(osób) uprawnionej/ych do reprezentowania pracodawcy Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.

Miejsce składania wniosków:

Każdy zainteresowany pracodawca zobligowany jest złożyć wniosek o organizację wybranej przez siebie formy aktywizacji uczestników projektu (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w najbliższej siedzibie lokalizacji:

siedziba Beneficjenta w Malborku – ul. Głowackiego 111 (sekretariat, partner)

Projekt realizowany przez:

Beneficjenta: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork; 607-665-818

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania