OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników IV naboru do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją:

OSTATCZNA LISTA RANKINGOWA– plik do pobrania

27.05.2021 r.


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników IV naboru do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II”. Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją.

                                                       13.05.2021 r.


Informujemy, że wyniki oceny wniosków o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe dla  IV naboru zostaną ogłoszone maksymalnie do 19 maja 2021 r. 


Ogłoszenie o składaniu wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne dla uczestników projektu z IV naboru

W związku z zakwalifikowaniem się przez Państwa do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego” w ramach IV naboru wniosków informujemy, że w dniach 29.03.2021 do 02.04.2021 należy składać wnioski o wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej oraz wnioski o wsparcie pomostowe. Wnioski będzie można złożyć w siedzibie Lidera projektu oraz punktach obsługi w godz. 9.00 – 15.00.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – podpisane w miejscach wymaganych, ponumerowane i parafowany na każdej ze stron.

Informujemy, że alokacja w IV naborze wynosi maksymalnie

80% liczby pozytywnie zakwalifikowanych uczestników projektu czyli:

 .

414.900zł środków na podjęcie działalności gospodarczej- 18osób

324.000zł środków na wsparcie pomostowe – 18osób R.

 

Jednocześnie informujemy, że jeśli liczba złożonych biznes planów ulegnie zmniejszeniu alokacja także ulegnie zmniejszeniu.


Szczegółowe zasady składania wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu II -wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego”

Wzory wniosków oraz biznesplanu wraz z załącznikami do pobrania: