fbpx

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Oferta na rok akademicki 2023/2024

Dla kogo?

Studia licencjackie adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają świadectwo maturalne i chcą uzyskać wyższe wykształcenie.  Naszą ofertę kierujemy głównie do osób, które ze względu na pracę lub inne zobowiązanie, chcą kontynuować naukę w formie zdalnej. Elastyczne warunki nauki umożliwiają zdobycie wartościowego wykształcenia bez konieczności rezygnacji z innych zobowiązań. Dzięki naszej platformie edukacyjnej oraz wirtualnemu dziekanatowi studenci mogą dostosować naukę do swojego harmonogramu, ucząc się w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Kierunki

W naszej ofercie posiadamy bogaty wybór kierunków licencjackich z zakresu takich specjalności jak pedagogika, administracja, bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie czy praca socjalna. Wszystkie kierunki realizowane są z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. 

O nas

Od ponad 7 lat jesteśmy akredytowaną Filią Wyższej Szkoły Nauk pedagogicznych w Warszawie oraz Szkoły Głównej Krajowej
w Warszawie, a od 2022 r. także Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Prowadzimy rekrutacje na studia w semestrze zimowym oraz letnim. Siedziba naszej Filii mieści się w Malborku, przy ul. Głowackiego 111.

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

Kierunki pedagogiczne:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną umożliwia poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży.

Studia pozwalają realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, prawa oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej czy stymulacji rozwoju dziecka. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego). Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

OPIS STUDIÓW:


Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Pozwala odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zrozumieć postępowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności w środowisku pracy.

Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia pracy wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Bada rozwój osobowości i temperamentu, wyjaśnia relacje międzyludzkie i wpływ emocji i motywacji na podejmowane przez nas działania. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć interesującą pracę w biznesie, administracji publicznej oraz polityce. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Doradztwo zawodowe i personalne

OPIS STUDIÓW:

Studenci tej specjalności zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym.

Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły, akademickie biura karier, poradnie psychologiczno-pedagogiczne; instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego, centra integracji społecznej, centra pomocy rodzinie, państwowe i prywatne zakłady pracy w działach HR, szkoleń, kadrach, organizacje pozarządowe lub też rozpocząć własną działalność gospodarczą jako doradca, trener, coach kariery. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępczości, uwarunkowaniami działań przestępczych oraz prowadzeniem działalności prewencyjnej.

Absolwent posiada przygotowanie w zakresie pedagogiki, a także usystematyzowaną wiedzę o zjawiskach patologii społecznej, co pozwala mu na podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Absolwent ma również wiedzę na temat funkcjonowania różnych środowisk wychowawczych i zachodzących w nich problemach i sytuacjach kryminogennych oraz na temat funkcjonowania instytucji wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, a także o stosowaniu różnorodnych metod i technik w profilaktyce kryminologicznej. Absolwenci specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa znajdą zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

 

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

OPIS STUDIÓW:

Absolwent studiów o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne zdobywa wiedzę w zakresie procedur bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej, organizacji planów i programów przeciwdziałania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym, zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku.

Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów
Resocjalizacja z socjoterapią

OPIS STUDIÓW:

Studia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z socjoterapią to niezwykle interesujący wybór, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp. Studia na Resocjalizacji z socjoterapią przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych np. w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach  i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Studia na kierunku Resocjalizacja pozwolą studentom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Studia w zakresie Resocjalizacji z socjoterapią, zgodnie z nowymi założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Studia w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo -wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Absolwent studiów Resocjalizacja z socjoterapią otrzyma kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Administracja

Administracja skarbowa

OPIS STUDIÓW:

Administracja o specjalności Administracja skarbowa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania, w zakresie finansów publicznych, rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa pomocy publicznej, prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego. Posiada też podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki. Zna podstawowe problemy teorii i praktyki zarządzania publicznego, w tym zarządzania jakością.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Administracja bezpieczeństwa

OPIS STUDIÓW:Administracja o specjalności Administracja bezpieczeństwa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową ogólną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Administracja publiczna

OPIS STUDIÓW:

Administracja o specjalności Administracja publiczna oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja będzie przygotowany do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Ochrona danych osobowych

OPIS STUDIÓW:

Administracja o specjalności Ochrona danych osobowych będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej i niepublicznej – we wszystkich jednostkach przetwarzających dane osobowe. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ochrony danych osobowych wzrasta wraz ze zwiększeniem ich zakresu oraz masowym przetwarzaniem. W gospodarce opartej na wiedzy rośnie liczba miejsc pracy związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Praca socjalna

Asystent rodziny

OPIS STUDIÓW:

Studia na specjalności asystent rodziny, dzięki wielu praktycznym zajęciom prowadzonym przez specjalistów, pozwalają zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności związane z pedagogiką społeczną i wychowawczą oraz psychologią i rozwojem osobowościowym. Studia przygotowują do podjęcia pracy zorientowanej na mediację i wsparcie rodziny. Po studiach możesz podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach społecznych.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

OPIS STUDIÓW:


Studia na kierunku Systemy wsparcia osoby starszej i niepełnosprawnej przygotują do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność dotyczącą opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Organizowanie i wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej

OPIS STUDIÓW:

Studia na specjalności Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Kierunek przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów pozwala zapoznać się z problematyką społeczną
i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Przygotowują do profesjonalnej pracy z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA

Kierunki pedagogiczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

OPIS STUDIÓW:

 

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną umożliwia poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży.

Studia pozwalają realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz dają umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem w profilaktyce. Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, prawa oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej czy stymulacji rozwoju dziecka. Studenci zdobywają także doświadczenie zawodowe podczas praktyk studenckich w placówkach oświatowych, opiekuńczych i poradniach. Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem (np. środowiskowe domy opieki, internaty, świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych, stanowisko pedagoga szkolnego). Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

OPIS STUDIÓW:

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Pozwala odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zrozumieć postępowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności w środowisku pracy.

Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia pracy wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Bada rozwój osobowości i temperamentu, wyjaśnia relacje międzyludzkie i wpływ emocji i motywacji na podejmowane przez nas działania. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć interesującą pracę w biznesie, administracji publicznej oraz polityce. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Doradztwo zawodowe i personalne

OPIS STUDIÓW: 

Studenci tej specjalności zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym.

Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek: placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły, akademickie biura karier, poradnie psychologiczno-pedagogiczne; instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego, centra integracji społecznej, centra pomocy rodzinie, państwowe i prywatne zakłady pracy w działach HR, szkoleń, kadrach, organizacje pozarządowe lub też rozpocząć własną działalność gospodarczą jako doradca, trener, coach kariery. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Pedagogika kryminologiczno-sądowa

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępczości, uwarunkowaniami działań przestępczych oraz prowadzeniem działalności prewencyjnej.

Absolwent posiada przygotowanie w zakresie pedagogiki, a także usystematyzowaną wiedzę o zjawiskach patologii społecznej, co pozwala mu na podejmowanie działań o charakterze wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Absolwent ma również wiedzę na temat funkcjonowania różnych środowisk wychowawczych i zachodzących w nich problemach i sytuacjach kryminogennych oraz na temat funkcjonowania instytucji wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, a także o stosowaniu różnorodnych metod i technik w profilaktyce kryminologicznej. Absolwenci specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa znajdą zatrudnienie na stanowisku pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych, poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

OPIS STUDIÓW:

Absolwent studiów o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne zdobywa wiedzę w zakresie procedur bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej, organizacji planów i programów przeciwdziałania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym, zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku.

Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia w rządowych i samorządowych jednostkach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych zespołach reagowania kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych, strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych w sprawach obronności państwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.


Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WROCŁAWIU

Administracja

Administracja rządowa i samrządowa

OPIS STUDIÓW:

Administracja rządowa i samorządowa – program kształcenia dostosowany do potrzeb przyszłych urzędników służby cywilnej w administracji krajowej i zagranicznej. Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia szerokich funkcji eksperckich, menedżerskich i kierowniczych w administracji publicznej różnego szczebla.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Administracja celno-skarbowa

OPIS STUDIÓW:

Administracja celno-skarbowa – specjalność dla osób znajdujących zatrudnienie w izbach administracji skarbowej oraz jako funkcjonariusze pełniący służbę w aparacie fiskalnym państwa. Przedmioty realizowane w trakcie studiów pozwalają profesjonalnie przygotować naszych absolwentów do pracy wymagającej rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Bezpieczeństwo narodowe

Zarządzanie obronnością państwa

Zarządzanie obronnością państwa – specjalność skierowana do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi – specjalność skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do służby lub pracy w tej formacji. 

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi – specjalność dla osób przygotowujących się do pracy w operowaniu systemami z  wykorzystaniem dronów – bezzałogowych statków powietrznych.  

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Politologia

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

Dyplomacja i polityka międzynarodowa – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w dyplomacji i szeroko rozumianej polityce międzynarodowej.  Studia umożliwiają zatrudnienie w jednostkach krajowych, które współpracują z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w placówkach dyplomatycznych, w stowarzyszeniach oraz fundacjach.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo – specjalność skierowana do osób przygotowujących się do pracy w  zawodach związanych z mediami i  szeroko rozumianą komunikacją społeczną tj.:  zarządzanie wizerunkiem, zarządzanie mediami społecznościowymi, komunikowanie międzykulturowe. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w radiu, prasie, czy telewizji, dają możliwość poznania najnowszej historii ze szczególnym uwzględnieniem przemian o charakterze społecznym, politycznym i medialnym.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Zarządzanie w biznesie i w administracji

Specjalność studiów “Zarządzanie w biznesie i w administracji” jest skierowana do osób, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, przygotowując się do kariery w sektorze biznesu i administracji.

Studenci specjalności “Zarządzanie w biznesie i w administracji” mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami, analizy biznesowej, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i innych kluczowych obszarów. Specjalność skupia się na teorii i praktyce zarządzania, a studenci mają szansę rozwijać umiejętności analityczne, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji biznesowych.

Podczas studiów na specjalności “Zarządzanie w biznesie i w administracji” studenci zdobywają również wiedzę z zakresu administracji publicznej i sektora publicznego. Mają okazję poznać unikalne wyzwania związane z zarządzaniem w sektorze publicznym, takie jak planowanie strategiczne, polityki publiczne, zarządzanie zasobami publicznymi i współpraca z różnymi interesariuszami.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w różnorodnych środowiskach biznesowych i administracyjnych. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prywatnych, organizacjach non-profit, instytucjach publicznych, agencjach rządowych i innych podmiotach. Wyposażeni w umiejętności zarządzania, analizy danych i komunikacji, są w stanie podejmować kluczowe decyzje i osiągać sukces w dynamicznym świecie biznesu i administracji.

Studia na specjalności “Zarządzanie w biznesie i w administracji” dają studentom solidne fundamenty teoretyczne i praktyczne, umożliwiające rozwój ich kariery zawodowej jako menedżerów, konsultantów, analityków biznesowych, specjalistów ds. marketingu czy kadry zarządzającej.

Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów

Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studenci tej specjalności zdobywają wszechstronne umiejętności zarządzania personelem, w tym w obszarach rekrutacji, selekcji, szkoleń, motywacji, wynagradzania oraz zarządzania konfliktami i różnorodnością.

  Program studiów obejmuje także rozwijanie kompetencji przywódczych, takich jak umiejętność komunikacji, budowania zespołu, podejmowania decyzji oraz zarządzania zmianą. Studenci uczą się, jak inspirować i mobilizować pracowników, tworząc korzystne środowisko pracy i rozwijając ich potencjał.

  Specjalność “Przywództwo i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” kładzie duży nacisk na aspekty strategiczne zarządzania personelem, takie jak planowanie sukcesji, budowanie kultury organizacyjnej i tworzenie strategii motywacyjnych. Studenci zdobywają umiejętności analizowania i interpretowania danych dotyczących zasobów ludzkich, co pomaga podejmować efektywne decyzje oparte na dowodach.

  Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach i branżach jako menedżerowie zasobów ludzkich, specjaliści ds. rekrutacji i selekcji, trenerzy, konsultanci organizacyjni lub analitycy zasobów ludzkich.

  Specjalność “Przywództwo i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” jest idealnym wyborem dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze zarządzania personelem oraz budowaniem silnych i efektywnych zespołów w organizacjach.

  Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów