fbpx

Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Oferta na rok akademicki 2023/2024

Dla kogo?

Studia jednolite magisterskie dedykowane są  przede wszystkim osobom, które chcą uzyskać wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim w sposób spójny i zintegrowany, bez konieczności przechodzenia przez odrębny etap licencjacki. Na studia jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Naszą ofertę kierujemy głównie do osób, które ze względu na pracę lub inne zobowiązanie, chcą kontynuować naukę w formie zdalnej. Elastycznym warunkom nauki, umożliwiają zdobycie wartościowego wykształcenia bez konieczności rezygnacji z innych zobowiązań. Dzięki naszej platformie edukacyjnej studenci mogą dostosować naukę do swojego harmonogramu, ucząc się w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Kierunki

W naszej ofercie posiadamy studia z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolenj i wczesnoszkolnej oraz psychologii. Wszytskie kierunki są kierunkami kwalifikacyjnymi, nadającymi niezbędne uprawnienia zawodowe. 

O nas

Od ponad 7 lat jesteśmy akredytowaną Filią Wyższej Szkoły Nauk pedagogicznych w Warszawie oraz Szkoły Głównej Krajowej
w Warszawie, a od 2022 r. także Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu. Prowadzimy rekrutacje na studia w semestrze zimowym oraz letnim. Siedziba naszej Filii mieści się w Malborku, przy ul. Głowackiego 111.

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

Jednolite 5-letnie studia magisterskie realizowane są w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele) w formie hybrydowej, w tym e-learningu z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Na stuiach istnieje możliwość realozwania nauki  z możliwością indywidualnej organizacji studiów dla kandydatów posiadających ukończone studia wyższe licencjackie i magisterskie z innych kierunków studiów, z możliwością potwierdzenia efektów uczenia się z uwzględnieniem już osiągniętego dorobku i doświadczenia zawodowego.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu głównych problemów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych, głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi, alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współczesnych technologii informacyjnych; podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia; zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej. Absolwent studiów jednolitych magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie dysponował pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną obejmującą rozszerzoną terminologię, teorie i metodologię pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ułatwiającą rozumienie rozwoju pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i praktyki edukacyjnej oraz złożoności i zmienności relacji między teorią i praktyką edukacyjną, a także umożliwiającą refleksję nad przemianami w pedagogice, alternatywnymi systemami pedagogicznymi, koncepcją uczenia się całożyciowego oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju; uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie koncepcji własnego rozwoju zawodowego.

W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej absolwent będzie przygotowany do pracy wymagającej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa. Będzie znał istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka w tych latach, zasady, metody i formy organizacyjne pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, kryteria wyboru planów i programów edukacyjnych, podstawowe akty prawne regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, posiądzie wiedzę o metodach i formach profesjonalnego, jak również osobistego doskonalenia się oraz autoewaluacji.

Dzięki studiom absolwent posiądzie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posługiwania się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, będzie także potrafił personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, profesjonalnie posługiwać się warsztatem diagnostycznym w pracy nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej, a ponadto właściwie reagować na problemy dziecka z rodzin dysfunkcyjnych i dziecka krzywdzonego. Absolwent umie także negocjacyjnie rozwiązywać problemy wychowawcze oraz wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole.

Absolwenta studiów jednolitych magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna cechuje przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Posiadana uporządkowana wiedza umożliwi absolwentowi zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, w tym szczególnie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W zakresie studiowanego kierunku absolwent wykaże się pogłębioną wiedzą na temat teorii i koncepcji filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, nauk o komunikacji i współczesnych koncepcji pedagogicznych, stanowiących teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiadać będzie poszerzoną wiedzę na temat krytycznego i refleksyjnego projektowania kariery zawodowej nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Absolwent posiadać będzie umiejętności praktyczne pozwalające na rzetelną ocenę autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych oraz programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędzie orientację w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Absolwent będzie wrażliwy na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gotowy do samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych.

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów

Psychologia

Psychologia kliniczna z psychoterapią

OPIS STUDIÓW:

Specjalność dedykowana do osób, które chcą pracować jako psycholog kliniczny (nie zdobywa kwalifikacji psychoterapeuty). Program kształcenia- skoncentrowany na zdobywaniu wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych z zakresu kompetencji w ujęciu klinicznym (zaburzenia psychiczne, neurologiczne, somatyczne). Absolwent psychologii klinicznej z psychoterapią-perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa:

 • Szkoły i przedszkola jako psycholog szkolny (warunek: przygotowanie pedagogiczne),
 • Centra zdrowia psychicznego,
 • Przychodnie, kliniki i szpitale psychiatryczne 
 • Ośrodki psychoterapii,
 • Ośrodki interwencji kryzysowej,
 • Poradnie młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie i partnerskie
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie),
 • Sądownictwo i więziennictwo,
 • Instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w krytycznych sytuacjach życiowych.

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów

Psychologia wspomagania rozwoju człowieka

Specjalność dedykowana głównie do osób, które w przyszłości chcą pracować z ludźmi w celu wspomagania ich procesu rozwojowego na poszczególnym etapie życia. Program kształcenia- skoncentrowany na zdobywaniu wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych z zakresu kompetencji związanych ze stymulacją rozwoju dla danego etapu rozwojowego człowieka (dzieci i młodzieży, wspomagania osób dorosłych, w rozwoju osobisty zawodowym, psychogerontologii. Absolwent psychologii wspomagania rozwoju człowieka – perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa m.in.:

 • Szkoły i przedszkola jako psycholog szkolny (warunek: przygotowanie pedagogiczne),
 • Ośrodki opiekuńczo – wychowawcze,
 • Poradnie specjalistyczne,
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Poradnie rodzinne Instytucje pomocy społecznej,
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych,
 • Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne,
 • Instytucje i organizacje wspierające osoby starsze,
 • Uniwersytety trzeciego wieku,
 • Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się wspomaganiem rozwoju człowieka na poszczególnych etapach życia,
 • Prywatne gabinety udzielające poradnictwa psychologicznego

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów

Psychologia społeczna

Specjalność dedykowana do osób, które chcą pracować jako psycholog społeczny. Program kształcenia- skoncentrowany na zdobywaniu wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych
z zakresu kompetencji społecznych, psychologii wpływu społecznego na zachowania jednostki, grup itp.). Absolwent psychologii społecznej - perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa m.in.:

 • Szkoły i przedszkola jako psycholog szkolny (warunek: przygotowanie pedagogiczne),
 • Instytucje publiczne, państwowe i samorządowe,
 • Instytucje specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji kryzysowych,
 • Ośrodki badawcze, analityczne i eksperckie,
 • Ośrodki zajmujące się pomocą rodzinie, opieką społeczną, imigrantami,
 • Służby (Policja, ABW i inne),
 • Zakłady karne i poprawcze,
 • Firmy, korporacje i organizacje międzynarodowe (dział: marketingu i reklamy,
 • Psycholog- specjalista do spraw rekrutacji i zatrudnienia w sektorze HR,
 • Centra badań społecznych i marketingowych,
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne), poradnie psychologiczno- pedagogiczne, 
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące programy społeczne,
 • Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży.

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów

Psychologia dzieci i młodzieży

Specjalność dedykowana głównie do osób, które w przyszłości chcą pracować jako psycholog szkolny. Program kształcenia- skoncentrowany na zdobywaniu wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych z zakresu kompetencji związanych z diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży. Absolwent psychologii dzieci i młodzieży – perspektywy zatrudnienia na stanowisku psychologa m.in.:

 • Szkoły i przedszkola jako psycholog szkolny (warunek: przygotowanie pedagogiczne),
 • Instytucje oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze Placówki socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne,
 • Poradnie psychologiczno- pedagogiczne,
 • Poradnie specjalistyczne (młodzieżowe, rodzinne),
 • Instytucje udzielające pomocy i opieki w sytuacjach kryzysowych,
 • Fundacje i stowarzyszenia specjalizujące się rozwojem dzieci i młodzieży,
 • Organizacje pozarządowe realizujące programy psychoedukacyjne,
 • Prywatne gabinety świadczące usługi psychologiczne dzieciom i młodzieży.

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów

Pedagogika specjalna

Spektrum autyzmu

OPIS STUDIÓW:

Studia na specjalności Spektrum autyzmu przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej  z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno- terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami autyzmu. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera ( spektrum autyzmu). Student zdobywa wieloaspektową i wieloprofilową wiedzę dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym. Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy. Praktyki zawodowe umożliwiają nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontaktów zawodowych oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach. Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów

Tyflopedagogika

Studia na specjalności Tyflopedagogika przeznaczone są dla studentów chcących uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu. Nauczyciel tyflopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących, i niewidomych; w szkolnictwie integracyjnym, w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów

Oligofrenopedagogika

Studia na specjalności Oligofrenopedagogika przygotowują studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie studentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjnorewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością),domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Studenci zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia umożliwią uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, przygotują do pracy w charakterze nauczyciela specjalnego, ucznia niepełnosprawnego w szkole integracyjnej lub specjalnej, nauczą, w jaki sposób pracować z uczniami z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Doświadczona kadra wykładowców z wieloletnią praktyką pedagogiczną, nowoczesne metody dydaktyczne i program studiów nakierowany na pogłębienie umiejętności to najważniejsze zalety naszych studiów.

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów

Surdopedagogika

Studia na specjalności Surdopedagogika przeznaczone są dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi ( słabosłyszącymi). Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki, rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących). Nauczyciel surdopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla słabosłyszących i niesłyszących; w szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Czas trwania studiów: 5 lata, 10 semestrów