Zróbmy to razem!

Celem projektu jest wzrost do 30.09.2020 r. liczby młodych osób w wieku 15-29 (49K i 51M) z powiatu malborskiego i sztumskiego, które zdobyły bądź udoskonaliły kompetencje społeczne służące w odnalezieniu się na rynku pracy, poprzez szkolenia mające charakter dydaktyczno-praktyczny, działania międzykulturowe i warsztaty z psychologiem, który zapozna uczestników projektu z kompetencjami społecznymi. Działania skierowane są do osób dotąd nieaktywnych, nieuczestniczących w zajęciach pozaszkolnych, głównie do młodych z ostatnich dwóch lat na danym etapie edukacji. Będą miały one formę uczestnictwa w działaniach na rzecz lokalnej społeczności w charakterze wolontariusza.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Projekt realizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Powiatem Malborskim i Powiatem Sztumskim