Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatów malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego

Projekt polega na wdrażaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej  80 osób (45K/35M) pozostających bez pracy, w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach z terenów powiatów malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego.

Celem projektu jest kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, ich powrót na rynek pracy, nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy poprzez:

  • Wypracowanie indywidualnego planu działania;
  • Grupowe poradnictwo zawodowe;
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
  • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy;
  • Staże;
  • Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
  • Szkolenia zawodowe/ Studia podyplomowe.


W efekcie
min. 36 osób podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu, min. 42 osoby podwyższą swoje kwalifikacje.


Wartość projektu:
1 033 471, 00 PLN, w tym:

  • płatność ze środków europejskich w kwocie:  878 450, 35 PLN
  • dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 103 347, 10 PLN
  • wkład własny Beneficjenta w kwocie: 51 673, 55 PLN