fbpx
 • Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła ostateczną listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników projektu „Młodzi na rynku pracy”. Wszystkie złożone wnioski otrzymały pozytywną ocenę i są rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Poniżej znajdziecie Państwo ostateczną listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją.

 

Ostateczna lista punktacji wniosków wskazanych do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Młodzi na rynku pracy”

L.p.

Nr referencyjny biznesplanu

Łączna ocena merytoryczna

Kwota wsparcia dotacyjnego na rozwój przedsiębiorczości

Kwota comiesięcznego wsparcia pomostowego

Okres udzielanego wsparcia pomostowego

1

9/1.2.1./WND/2020

98,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

2

3/1.2.1./WND/2020

98 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

3

4/1.2.1./WND/2020

96,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

4

1/1.2.1./WND/2020

95,25 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

5

7/1.2.1./WND/2020

95 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

6

14/1.2.1./WND/2020

93,75 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

7

6/1.2.1./WND/2020

89,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

8

2/1.2.1./WND/2020

88,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

9

12/1.2.1./WND/2020

88,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

10

15/1.2.1./WND/2020

88 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

11

16/1.2.1./WND/2020

87,75 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

12

8/1.2.1./WND/2020

85 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

13

5/1.2.1./WND/2020

84,75 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

14

10/1.2.1./WND/2020

80,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

15

11/1.2.1./WND/2020

80 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

16

13/1.2.1./WND/2020

74,25 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

 

Data opublikowania: 01.09.2020 r. 


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW WSKAZANYCH DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Komisja Oceny Wniosków uprzejmie informuje, że zatwierdziła listę rankingową złożonych wniosków przez Uczestników projektu „Młodzi na rynku pracy”. Wszystkie złożone wnioski otrzymały pozytywną ocenę i są rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Poniżej znajdziecie Państwo listę złożonych wniosków wraz z uzyskaną punktacją.

 

Wstępna lista punktacji wniosków wskazanych do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Młodzi na rynku pracy”

L.p.

Nr referencyjny biznesplanu

Łączna ocena merytoryczna

Kwota wsparcia dotacyjnego na rozwój przedsiębiorczości

Kwota comiesięcznego wsparcia pomostowego

Okres udzielanego wsparcia pomostowego

1

9/1.2.1./WND/2020

98,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

2

3/1.2.1./WND/2020

98 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

3

4/1.2.1./WND/2020

96,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

4

1/1.2.1./WND/2020

95,25 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

5

7/1.2.1./WND/2020

95 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

6

14/1.2.1./WND/2020

93,75 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

7

6/1.2.1./WND/2020

89,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

8

2/1.2.1./WND/2020

88,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

9

12/1.2.1./WND/2020

88,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

10

15/1.2.1./WND/2020

88 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

11

16/1.2.1./WND/2020

87,75 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

12

8/1.2.1./WND/2020

85 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

13

5/1.2.1./WND/2020

84,75 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

14

10/1.2.1./WND/2020

80,5 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

15

11/1.2.1./WND/2020

80 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

16

13/1.2.1./WND/2020

74,25 pkt

23 050,00 zł

1 744,00 zł

12 miesięcy

 

 1. Złożone biznesplany przeszły weryfikację zgodnie z 11. Procedura oceny i przyznawania wsparcia finansowego Regulaminu rekrutacji i przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje, wsparcie pomostowe oraz wsparcie szkoleniowo- doradcze).
 2. Biznesplany podlegały ocenie dokonywanej przez dwóch niezależnych członków komisji. Komisja Oceny Wniosków powołana została przez Beneficjenta. Prace związane z Komisją Oceny Wniosków określa Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 3. Każdy biznesplan oceniany został najpierw pod kątem formalnym, ocena kompletności oraz poprawności biznesplanów wraz z załącznikami.
 4. Biznesplany poprawne formalnie oceniane zostały pod kątem merytorycznym. Ocena dokonana przez 2 osoby, Członków Komisji Oceny Wniosków na podstawie karty oceny biznesplanu stanowiącej załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (dotacje, wsparcie pomostowe oraz wsparcie szkoleniowo- doradcze).
 5. Właściwa (punktowa) ocena Biznesplanów przez dwóch niezależnych oceniających dotacyjnych. Kandydaci na oceniającego dotacyjnego posiadali doświadczenie w ocenie wniosków dotacyjnych – min. 40 ocen i/lub 2-letnie doświadczenie z doradztwa dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności.
 6. Każdemu biznesplanowi przyznano odpowiednią liczba punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznymi na podstawie Katy oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100 punktów. Dotyczy to wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego finansowego.
 7. Dofinansowanie otrzymają biznesplany, które uzyskały nie mniej niż 60% punktów ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania i które uzyskały nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w przynajmniej jednym z poszczególnych punktów oceny (oznaczonym cyfrą rzymską), zgodnie z Kartą oceny biznesplanu stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.
 8. Osoby oceniające biznesplany przedstawiły w formie pisemnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części biznesplanu. Dokonanie oceny na Karcie oceny biznesplanu Uczestnika projektu o otrzymanie wsparcia finansowego członkowie Komisji potwierdzili własnoręcznym podpisem.
 9. Na podstawie oceny punktowej przygotowano listę biznesplanów spełniających minimum punktowe i uszeregowano w kolejności malejącej względem liczby uzyskanych punktów. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane jest biznesplanom na podstawie listy rankingowej, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym uzależnione jest to od dostępności środków.

 

Zgodnie z § 12, Regulaminem rekrutacji i przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości  uczestnik projektu ma możliwość złożenia odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków na każdym etapie oceny. Uczestnik projektu musi złożyć do P. P. H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków w formie pisemnej. Pismo wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone przez Uczestnika projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w biurze projektu P. P. H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, w terminie trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia wyników Komisji Oceny Wniosków na stronie www.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/mlodzi-na-rynku-pracy/ oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odczytu (decyduje data wpływu odwołania do biura projektu).

 

Data opublikowania: 26.08.2020 r.


NABÓR BIZNESPLANÓW

W związku z kończącym się etapem doradztwa dotyczącego biznesplanu informuję, że wypełniony i wydrukowany w dwóch egzemplarzach biznesplan musi zostać podpisany, ponumerowany i parafowany na każdej stronie. Termin i miejsce składania biznesplanów to od 17 do 19 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00 – 15.00. w siedzibie P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp. j. (ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork).

Z poważaniem
Adam Murawski
Kierownik Projektu 

Data opublikowania: 12.08.2020 r.


 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła ostateczną listę rankingową do projektu „Młodzi na rynku pracy”. Poniżej znajdziecie Państwo ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu, listę osób rezerwowych oraz listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Na liście znalazło się 25 osób, ponieważ 1 osoba zrezygnowała z dalszego procesu rekrutacji do projektu.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Ostateczna lista osób rezerwowych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Ostateczna lista osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Data publikacji: 19.06.2020r.


LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę rankingową do projektu „Młodzi na rynku pracy”. Poniżej znajdziecie Państwo wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu, listę osób rezerwowych oraz listę osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Na liście znalazło się 26 osób z 29 zgłoszeń, ponieważ 2 osoby zostały zdyskwalifikowane oraz 1 osoba zrezygnowała z dalszego procesu rekrutacji do projektu.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Wstępna lista osób rezerwowych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Wstępna lista osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

 

Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać jedynie osoby, które uzyskają minimum 60% punktów (tj. min. 48 pkt.) z łącznej oceny merytorycznej o której mowa w § 6, ust. 18 Regulaminu rekrutacji i przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Osobom, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mają prawo wniesienia pisemnego odwołania od decyzji Komisji. Odwołanie musi być złożone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w biurze projektu P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia ww. listy rankingowej na stronie www.akademia-nauczania.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej.

Minimalne wymagania dotyczące odwołania:
a. napisane elektronicznie lub odręcznie w języku polskim,
b. musi zawierać co najmniej wskazanie w jakich punktach oceny przedstawionej w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego kandydat nie zgadza się z decyzją Komisji wraz z uzasadnieniem,
c. własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego odwołanie od oceny własnej kandydatury.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lista rankingowa uczestników zostanie zaktualizowana. Powstałe na tej podstawie Lista Uczestników oraz Lista rezerwowa będą ostateczne.

Data opublikowania: 29.05.2020 r.

Skuteczny rozwój

Szukasz najlepszych w regionie specjalistów?

Skontaktuj się z nami

Zgadzam się na Warunki korzystania
Zgadzam się na Warunki korzystania