OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła ostateczną listę rankingową do projektu „Młodzi na rynku pracy”. Poniżej znajdziecie Państwo ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu, listę osób rezerwowych oraz listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Na liście znalazło się 25 osób, ponieważ 1 osoba zrezygnowała z dalszego procesu rekrutacji do projektu.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Ostateczna lista osób rezerwowych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Ostateczna lista osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Data publikacji: 19.06.2020r.


LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę rankingową do projektu „Młodzi na rynku pracy”. Poniżej znajdziecie Państwo wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu, listę osób rezerwowych oraz listę osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Na liście znalazło się 26 osób z 29 zgłoszeń, ponieważ 2 osoby zostały zdyskwalifikowane oraz 1 osoba zrezygnowała z dalszego procesu rekrutacji do projektu.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Wstępna lista osób rezerwowych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

Wstępna lista osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”

 

Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać jedynie osoby, które uzyskają minimum 60% punktów (tj. min. 48 pkt.) z łącznej oceny merytorycznej o której mowa w § 6, ust. 18 Regulaminu rekrutacji i przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

Osobom, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie i/lub nie zgadzają się z uzyskaną oceną mają prawo wniesienia pisemnego odwołania od decyzji Komisji. Odwołanie musi być złożone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w biurze projektu P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zamieszczenia ww. listy rankingowej na stronie www.akademia-nauczania.pl oraz otrzymania powiadomienia drogą poczty elektronicznej.

Minimalne wymagania dotyczące odwołania:
a. napisane elektronicznie lub odręcznie w języku polskim,
b. musi zawierać co najmniej wskazanie w jakich punktach oceny przedstawionej w Karcie oceny formularza rekrutacyjnego kandydat nie zgadza się z decyzją Komisji wraz z uzasadnieniem,
c. własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego odwołanie od oceny własnej kandydatury.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lista rankingowa uczestników zostanie zaktualizowana. Powstałe na tej podstawie Lista Uczestników oraz Lista rezerwowa będą ostateczne.

Data opublikowania: 29.05.2020 r.